Przejdź do treści

Kontrola PIP – na czym polega i jak się do niej przygotować?

Kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy budzi niepokój wśród pracodawców, jednak odpowiednie przygotowanie może uczynić ten proces znacznie mniej stresującym. Poznaj najważniejsze kroki, które zapewnią Ci spokój ducha i pozwolą na płynną współpracę z inspektorem.

Prowadzenie firmy
kontrola PIP

Kontrola PIP – przeprowadzana przez Państwową Inspekcję Pracy, często jest źródłem niepokoju i stresu dla przedsiębiorców i pracodawców. Sposobem na zmniejszenie tych obaw i zapewnienie, że kontrola PIP przebiegnie gładko, jest odpowiednie przygotowanie i zrozumienie, czego można się spodziewać. 

Z tego artykułu dowiesz się, jak efektywnie współpracować z inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy, jakie dokumenty warto mieć pod ręką oraz jakie aspekty działalności mogą zostać szczególnie dokładnie przeanalizowane. 

Naszym celem jest wyposażenie Cię w wiedzę i narzędzia, które pozwolą Ci przejść przez kontrolę z pozytywnym wynikiem, minimalizując stres i niepewność.

Co sprawdza inspektor Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)?

Weryfikacja dokumentacji pracowniczej

Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji to pierwszy krok do pomyślnego przejścia kontroli PIP. 

Upewnij się, że wszystkie dokumenty są aktualne i kompletnie wypełnione. Do najważniejszych dokumentów należą:

 1. umowy o pracę
 2. ewidencje czasu pracy
 3. protokoły BHP
 4. zaświadczenia o szkoleniach pracowników

Sprawdzenie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)

kontrola higieny pracy i zasad bezpieczeństwa

Inspektorzy PIP weryfikują, czy środowisko pracy jest bezpieczne, czy zapewnione są odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz czy są przeprowadzane regularne szkolenia BHP dla pracowników.

Upewnij się, że stanowiska pracy są zgodne z przepisami BHP, a pracownicy mają dostęp do odpowiednich środków ochrony osobistej.

Warunki zatrudnienia, w tym legalności zatrudnienia

Kontrola legalności zatrudnienia

Inspektorzy PIP szczegółowo sprawdzają, czy warunki zatrudnienia w firmie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Obejmuje to weryfikację legalności zatrudnienia pracowników, czyli czy wszyscy zatrudnieni mają podpisane umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne. A także czy umowy o pracę są stosowane tam, gdzie wymagają tego przepisy.

Porządek w sprawie legalności zatrudnienia jest kluczowy, aby inspektor nie miał wątpliwości, że pracownicy mają prawo do świadczeń socjalnych i są chronieni w ramach obowiązujących przepisów.

Wynagrodzenia i czas pracy

wynagrodzenie podlega kontroli PIP

Kontrola PIP sprawdza również czy przestrzegane są regulacje dotyczące okresów próbnych, terminów wypowiedzenia czy wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Sprawdzenie, czy wynagrodzenia są wypłacane zgodnie z przepisami

Inspektorzy PIP dokładnie weryfikują, czy pracodawca przestrzega przepisów dotyczących wynagrodzeń. Obejmuje to sprawdzenie, czy pracownicy otrzymują co najmniej minimalne wynagrodzenie określone przez prawo oraz czy wynagrodzenia są wypłacane terminowo. 

Inspektorzy analizują listy płac, umowy o pracę oraz inne dokumenty płacowe, aby upewnić się, że wszelkie dodatki, premie oraz inne składniki wynagrodzenia są naliczane i wypłacane prawidłowo.

Ewidencja czasu pracy oraz nadgodzin

Kolejnym kluczowym obszarem kontroli jest rejestracja czasu pracy. PIP sprawdza, czy pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy zgodnie z przepisami. Dotyczy to nie tylko standardowych godzin pracy, ale także nadgodzin, pracy w dni wolne oraz nocnej. 

Przepisy prawa pracy wymagają, aby nadgodziny były odpowiednio rejestrowane i wynagradzane. Inspektorzy sprawdzają, czy pracodawca prowadzi dokładną ewidencję nadgodzin i czy pracownicy otrzymują za nie odpowiednie wynagrodzenie lub czas wolny w zamian.

Kontrola PIP obejmuje także maksymalny dopuszczalny czas pracy, obowiązkowe przerwy oraz okresy odpoczynku. Pracodawcy muszą zapewnić, że pracownicy nie pracują ponad normatywne limity oraz mają zapewniony odpowiedni czas na regenerację i odpoczynek.

Regularne audyty wewnętrzne i stosowanie się do przepisów prawa pracy w zakresie wynagrodzeń i czasu pracy pozwalają uniknąć problemów podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zapewniają sprawne funkcjonowanie firmy i zadowolenie pracowników.

Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi

mobbing w miejscu pracy

Kontrola PIP weryfikuje, czy w miejscu pracy dochodzi do nierównego traktowania lub mobbingu. 

Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza również czy pracodawca wdrożył odpowiednie procedury przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi oraz czy istnieją mechanizmy umożliwiające pracownikom zgłaszanie takich przypadków. 

Kontrola obejmuje także ocenę, czy pracodawca podejmuje skuteczne działania w odpowiedzi na zgłoszenia, zapewniając ochronę przed odwetem oraz zachowując poufność zgłoszeń.

Praca zdalna

Warunki pracy zdalnej

Kontrola obejmuje przestrzeganie przepisów dotyczących pracy zdalnej, w tym organizację pracy zdalnej, regulaminy i wnioski o pracę zdalną, a także przepisy BHP dotyczące pracy zdalnej.

Procedury i dokumentacja pracy zdalnej

Sprawdzenie, czy wdrożone procedury pracy zdalnej są zgodne z przepisami, czy dokumentacja zawiera wszystkie wymagane elementy oraz czy są zachowane procedury bezpieczeństwa danych i informacji o BHP.

Ewidencja ryzyka zawodowego i środki ochrony

PIP kontroluje, czy pracodawcy przeprowadzają ocenę ryzyka zawodowego i czy pracownicy są informowani o środkach ochrony oraz czy miejsce pracy zdalnej spełnia wymogi BHP.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – jak się przygotować? Rola EOD.

Wizyta inspektora Państwowej Inspekcji Pracy może przebiegać sprawnie, jeśli odpowiednio przygotujesz swoją dokumentację za pomocą oprogramowania do Elektronicznego Obiegu Dokumentów, takiego jak Spektrum

To narzędzie pozwala na błyskawiczne segregowanie i lokalizowanie umów, regulaminów czy zapisów szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Dzięki temu zyskujesz pewność, że wszystko jest na swoim miejscu i gotowe do prezentacji.

Otwarta i konstruktywna komunikacja z inspektorem staje się łatwiejsza, gdy masz wsparcie w postaci cyfrowych kopii wszystkich wymaganych dokumentów. Ponadto, współpraca z działem HR i księgowością nabiera tempa, gdy oprogramowanie Spektrum służy jako wspólna platforma dla wszystkich informacji.

Funkcja Spektrum: naliczanie czasu pracy i wnioski urlopowe

W kontekście kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, oprogramowanie Spektrum wykracza poza tradycyjne zarządzanie dokumentacją, oferując funkcje, które bezpośrednio wspierają przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy oraz procedur urlopowych. 

Jego zaawansowane możliwości rejestrowania czasu pracy umożliwiają pracownikom nie tylko zaznaczanie rozpoczęcia i zakończenia pracy, ale również ewidencjonowanie przerw, co automatycznie przekłada się na dokładne i transparentne obliczenie czasu. 

Z drugiej strony, Spektrum usprawnia zarządzanie wnioskami urlopowymi, umożliwiając pracownikom łatwe składanie wniosków przez system, a menedżerom – szybką weryfikację i akceptację. 

Ta funkcjonalność nie tylko ułatwia planowanie urlopów i zarządzanie zasobami ludzkimi, ale także pozwala na utrzymanie aktualnej i dokładnej dokumentacji urlopów, co jest kluczowe, gdy pojawia się kontrola PIP. 

spektrum - obieg dokumentów

Integracja tych funkcji z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów zapewnia, że wszystkie informacje są łatwo dostępne i mogą być prezentowane inspektorowi na żądanie, co znacznie przyspiesza proces weryfikacji i zwiększa przejrzystość działań firmy.

Po kontroli, jeśli zajdzie potrzeba dostosowań, Spektrum ułatwia wprowadzenie niezbędnych zmian i aktualizacji. Zapraszamy do odkrycia, jak może uprościć przygotowania do kontroli PIP i pomóc w utrzymaniu porządku w dokumentacji Twojej firmy.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Za co może ukarać PIP? Co kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy?

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) może nałożyć kary za różne naruszenia przepisów prawa pracy. Najczęstsze przyczyny kar to:

 1. Nieprawidłowości w dokumentacji – brak umów o pracę, nieprawidłowo prowadzone ewidencje czasu pracy.
 2. Naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) – brak środków ochrony osobistej, niewłaściwe warunki pracy.
 3. Naruszenia praw pracowniczych – nieprzestrzeganie minimalnego wynagrodzenia, nieudzielanie urlopów zgodnie z przepisami.
 4. Wątpliwości co do legalności zatrudnienia – zatrudnianie bez umowy, brak zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Kary mogą obejmować mandaty, grzywny, a w skrajnych przypadkach także wstrzymanie działalności firmy do czasu usunięcia nieprawidłowości.

Czy można odmówić kontroli Państwowej inspekcji pracy (PIP)?

Nie, pracodawca nie może odmówić przeprowadzenia kontroli PIP (Państwowej Inspekcji Pracy). Inspektorzy pracy mają prawo przeprowadzać kontrole w każdej firmie w celu weryfikacji przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym warunków BHP i praw pracowniczych. 

Odmowa udostępnienia dokumentów lub współpracy z inspektorami może skutkować nałożeniem kar oraz sankcji administracyjnych. 

Inspektorzy pracy mają także prawo do przeprowadzenia kontroli bez wcześniejszego powiadomienia, co dodatkowo podkreśla obowiązek współpracy ze strony pracodawcy.

Jakie dokumenty do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

Podczas kontroli, Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) może wymagać dostępu do różnych dokumentów, w tym:

 1. Umów o pracę
 2. Ewidencje czasu pracy
 3. Listy płac i dokumentów dotyczących wynagrodzeń
 4. Dokumentacji związanej z BHP, w tym protokołów ze szkoleń BHP i zasad BHP
 5. Dokumentów potwierdzających zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń społecznych
 6. Regulaminów pracy i wynagradzania
 7. Dokumentów związanych z urlopami pracowników

Upewnij się, że wszystkie te dokumenty są aktualne i kompletne, aby kontrola Państwowej Inspekcji Pracy przebiegła bez stresu.

Zobacz inne wpisy

faktura
Obsługa Spektrum
Jak automatycznie odbierać e-faktury w SPEKTRUM

Jak automatycznie odbierać e-faktury w SPEKTRUM Aby zautomatyzować proces pobierania e-faktur ze skrzynki mailowej należy: Zdefiniować dostęp do skrzynki pocztowej Dane dostępowe do skrzynki/ek e-mail należy podać u module DOKUMENTY-> USTAWIENIA-> LISTA SKRZYNEK. Utworzyć bufor i nadać uprawnienie użytkownikom Bufor e-mail tworzy się w module DOKUMENTY-> USTAWIENIA-> LISTA BUFORÓW Nazwa -użytkownik tworzy własną nazwę, Skrzynka …

Czytaj
grupowanie kontrahentów
Obsługa Spektrum
Grupowanie kontrahentów w SPEKTRUM

W bazie kontrahentów SPEKTRUM istnieje możliwość podzielenia kontrahentów na: grupy oraz wskazanie typu kontrahenta, a także nadanie etykiet własnych. Grupy kontrahentów należy zdefiniować w zakładce KONTRAHENCI -> USTAWIENIA -> ZARZĄDZANIE GRUPAMI. Grupy mogą służyć np. do przypisania kontrahentów odpowiedniemu działowi, handlowcowi, czy określeniu innych parametrów. Definiując Grupę kontrahentów należy wskazać kolor czcionki. Na liście kontrahentów …

Czytaj
dni wolne
Obsługa Spektrum
Dni wolne w SPEKTRUM

Nowy Rok zbliża się wielkimi krokami. Pamiętaj aby wprowadzić w SPEKTRUM dni wolne od pracy w roku 2021. Rejestracja dni wolnych ma wpływ na prawidłowe naliczanie ilości dni urlopu, w przypadku korzystania z modułu Pracownicy, oraz na przydzielanie zadań obiegowych dla wszystkich którzy korzystają z elektronicznej akceptacji dokumentów. Aby zarejestrować dni wolne należy: Przejść do …

Czytaj