Przejdź do treści

Regulamin Aplikacji SPEKTRUM

(model subskrypcyjny)

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do użytkowników Aplikacji Spektrum w wersji z serii 4.

2. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy nim, a Użytkownikiem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Świadczenia Usługi (OWU) dostępne na stronie Usługodawcy, pod adresem https://netzdata.pl/owu/ lub https://spektrumonline.pl/owu.

3. Usługodawcą jest Netz Data Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Nad Stawem 7, 80-454 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000165270, NIP: 5851397106, REGON: 192899394.

§ 2. Definicje

1. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Aplikacji.

2. Usługodawca – Netz Data Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Nad Stawem 7, 80-454 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000165270, NIP: 5851397106, REGON: 192899394.

3. Aplikacja – aplikacja SPEKTRUM będąca dziełem i własnością Usługodawcy, funkcjonująca w modelu usługi SaaS (Software as a Service) dostępną na serwerach Usługodawcy, służąca do usprawniania obiegu dokumentów.

4. Sklep Internetowy – strona internetowa Usługodawcy umożliwiająca uzyskanie dostępu do Aplikacji i korzystanie z niej w wersji bezpłatnej, jak również w formie odpłatnej Subskrypcji.

5. Umowa abonamentu – umowa zawierana albo zawarta między Użytkownikiem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie której Użytkownik korzysta z Aplikacji.

6. Formularz rejestracji – formularz umożliwiający założenie Konta w Sklepie Internetowym, a w konsekwencji korzystanie z pozostałych Usług zapewnianych przez Usługodawcę; uzupełniany przez Użytkownika jego danymi wymaganymi przez Usługodawcę do identyfikacji Użytkownika i prawidłowego realizowania Usług.

7. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje dot. warunków jego Umowy abonamentu i Subskrypcji.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Rejestracji i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy abonamentu z Usługodawcą. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje związane z udostępnieniem informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym, wprowadzających Usługodawcę w błąd lub uniemożliwiające mu całkowicie realizację Usługi.

9. Wersja bezpłatna – cykliczna usługa wykonywana przez Usługodawcę w cyklu miesięcznym, opierająca się na udzielaniu Użytkownikowi dostępu (licencji) do korzystania z Aplikacji. Korzystanie z tej wersji Aplikacji nie wiąże się z pobieraniem przez Usługodawcę opłaty za korzystanie z Aplikacji. Możliwości i ograniczenia aplikacji są określone w cenniku dostępnym pod adresem: https://netzdata.pl/S4cennik lub https://spektrumonline.pl/S4cennik.

10. Wersja płatna – cykliczna usługa wykonywana przez Usługodawcę w cyklu miesięcznym, opierająca się na udzielaniu Użytkownikowi dostępu (licencji) do korzystania z Aplikacji. Korzystanie z tej wersji Aplikacji wiąże się z pobieraniem przez Usługodawcę opłaty za korzystanie z Aplikacji (w modelu Subskrypcji opisanym w ust. 11 poniżej). Wersja odpłatna przyznaje Użytkownikowi dodatkowe możliwości wykraczające poza funkcjonalności wersji bezpłatnej. Ceny i zakres funkcjonalności wersji płatnej reguluje Cennik dostępny pod adresem: https://netzdata.pl/S4cennik lub https://spektrumonline.pl/S4cennik.

11. Subskrypcja/wersja płatna – cykliczna usługa wykonywana przez Usługodawcę w cyklu miesięcznym, opierająca się na udzielaniu Użytkownikowi dostępu (licencji) do korzystania z Aplikacji. W przypadku wyboru przez Użytkownika wersji odpłatnej,
pobieranie płatności za subskrypcję dokonywane jest automatycznie poprzez operatora płatności zgodnie z § 6 na podstawie danych karty podanych w chwili zamówienia i zapisanych w ustawieniach Konta. Subskrypcja może być wstrzymana w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w panelu użytkownika po zalogowaniu się na Konto.

12. Usługa – usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę, na którą składa się usługa dostępu do Sklepu Internetowego, usługa Konta, usługa Zamówienia, usługa korzystania z Aplikacji.

13. Operator – operator płatności subskrypcyjnej pobieranej co miesiąc od Użytkownika na rzecz Usługodawcy tytułem wynagrodzenia za świadczenie Usługi Aplikacji; Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, https://bluemedia.pl .

§ 3. Korzystanie z Usługi

1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta: a. wypełnieniu Formularza Rejestracji, b. potwierdzeniu Zamówienia poprzez zaznaczenie stosownych zgód i potwierdzenia przez wybór opcji ,,Płacę i rozpoczynam subskrypcję” albo ,,Rozpoczynam korzystanie z wersji bezpłatnej”.

2. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: a. w wersji bezpłatnej: – adres poczty elektronicznej b. w wersji płatnej: – imię i nazwisko/nazwa firmy, – adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj) – adres poczty elektronicznej – numer telefonu kontaktowego – NIP (w przypadku wersji płatnej wymagającej wystawienia faktury VAT).

3. Faktury VAT będą przesyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w Formularzu Rejestracji.

4. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy,
w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: s4@netzdata.pl. Usunięcie konta jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Usługi.

5. Złożenie zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Użytkownika preferowanego wariantu Aplikacji w Formularzu Rejestracji. Następnie Użytkownik przechodzi do panelu zamówienia, gdzie zapoznaje się ze szczegółami zamówienia. Następnie, chcąc sfinalizować zamówienie, Użytkownik przechodzi do systemu płatności przez kliknięcie pola ,,Płacę i rozpoczynam subskrypcję”. Wybierając model płatności subskrypcyjnej Użytkownik przekazuje za pośrednictwem Operatora dane swojej karty bankowej, umożliwiając tym samym automatyczne, comiesięczne pobieranie przez system Operatora opłaty subskrypcyjnej.
Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
– Visa

– Visa Electron

– Mastercard

– MasterCard Electronic

– Maestro

6. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego i Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich; 7

. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

8. Tryb postępowania reklamacyjnego Usług Elektronicznych:

a. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji samej usługi Aplikacji, która została wskazana w § 8 Regulaminu) Użytkownik może składać w formie elektronicznej na adres: s4@netzdata.pl.

b. W opisie reklamacji wymagane jest podanie przez Użytkownika: – informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

– danych kontaktowych składającego reklamację,

– numeru zamówienia,

– żądań w związku z reklamacją.

c. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 4. Warunki zawierania i wykonania umowy abonamentu

1. Zawarcie Umowy abonamentu między Użytkownikiem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza w Sklepie Internetowym.

2. Umowa – a tym samym Subskrypcja w przypadku wersji płatnej – zostaje zawarta na okres czas nieokreślony.

3. W przypadku wyboru wersji płatnej cena abonamentu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i nie zawiera podatków. O cenie Użytkownik jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową abonamentu. Cena to kwota comiesięcznej subskrypcji, która będzie pobierana przez Usługodawcę za pośrednictwem Operatora płatności automatycznie aż do momentu wypowiedzenia Umowy i rezygnacji z Subskrypcji przez Użytkownika.
Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
– Visa

– Visa Electron

– Mastercard

– MasterCard Electronic

– Maestro

4. Procedura zawarcia Umowy abonamentu w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

a. Zawarcie Umowy abonamentu między Użytkownikiem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

b. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Użytkownika, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy abonamentu. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa abonamentu między Użytkownikiem a Usługodawcą.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy abonamentu następuje poprzez:

a. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie pod adresem: https://netzdata.pl/S4regulamin oraz https://spektrumonline.pl/S4regulamin

b. przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie Umowy.

6. Treść Umowy abonamentu jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Usługodawcy.

§ 5. Rezygnacja z Subskrypcji

1. Przedmiot Umowy abonamentu (dostęp do Aplikacji) jako produkt elektroniczny stanowi wyjątek od prawa odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy Prawa konsumenta, w związku z czym nie podlega on zwrotom, czego Użytkownik jest świadomy i na co przystaje akceptując brzmienie niniejszego Regulaminu oraz zaznaczając stosowną zgodę w procesie składania zamówienia.

2. Subskrypcja może zostać wstrzymana w dowolnym momencie, przy czym opłata raz pobrana (za miesiąc użytkowania Aplikacji w wersji płatnej z góry) nie podlega zwrotowi. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika woli rezygnacji, Usługodawca nie dokonuje pobrania opłaty za kolejny okres rozliczeniowy, a Użytkownik utrzymuje dostęp do Usługi Aplikacji do zakończenia okresu rozliczeniowego (miesiąca), za który pobrano już opłatę.

§ 6. Sposoby i terminy płatności

1. Płatność za produkt może być dokonana poprzez płatność elektroniczna kartą płatniczą.

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. poprzez serwis https://bluemedia.pl .

3. Do płatności dochodzi bezpośrednio po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na związanie się Umową abonamentu, a następnie za każdy kolejny okres rozliczeniowy po upłynięciu kolejnego miesiąca świadczenia Usługi abonamentowej.

4. Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
– Visa

– Visa Electron

– Mastercard

– MasterCard Electronic

– Maestro

5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§ 7. Obowiązki Usługodawcy

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Użytkownika w przypadku wad fizycznych lub prawnych Aplikacji określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Usługodawca obowiązany jest udostępnić Użytkownikowi do korzystania produkt (Aplikację) bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnienia Użytkownika z tym związane są określone w § 8 Regulaminu.

3. Usługodawca zobowiązuje się do dążenia, aby dostęp do Sklepu Internetowego, a także samej Aplikacji był ciągły oraz bezpieczny.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku wadliwego funkcjonowania urządzeń i oprogramowania, z których Użytkownik korzysta – także w odniesieniu do urządzenia, za pośrednictwem którego wykonuje transakcje.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane, w szczególności interfejsów służących do wykonywania transakcji przez Użytkownika.

§ 8. Proces reklamacyjny i zgłoszenia awarii

1. W celu zareklamowania Produktu lub Usługi (Aplikacji) oferowanej przez Usługodawcę, ale także w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji, czy też w związku z potrzebą uzyskania pomocy w zakresie korzystania z Aplikacji od Usługodawcy i jego zespołu, Użytkownik kontaktuje się z Usługodawcą drogą mailową, pod adresem: e-mail: s4@netzdata.pl.

2. Proces reklamacyjny wymaga od Użytkownika udostępnienia w wiadomości mailowej szeregu informacji dotyczących zamówienia, aby umożliwić Usługodawcy rzetelne i sprawne ustosunkowanie się do reklamacji. W tym celu klient podaje:

a. imię i nazwisko

b. login użytkownika

c. dokładny opis produktu/usługi, co do których Użytkownik ma zastrzeżenia lub które uważa za niezgodne z Regulaminem i zasadami obowiązującymi w Sklepie Internetowym (zastrzeżenia mogą być udokumentowane zdjęciem dołączonym do wiadomości).

3. Usługodawca rozpatruje reklamację Użytkownika w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej doręczenia na wskazany adres mailowy.

§ 9. Dane osobowe

1. Administratorem jest podmiot pozyskujący i przetwarzający dane Użytkowników celem świadczenia Usługi, zobowiązany do dopełniania konkretnych obowiązków i troski o bezpieczeństwo danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie.

2. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do:

a. ich indywidualnej kontroli,

b. ich sprostowania i uzupełnienia,

c. ich usunięcia,

d. ograniczenia ich przetwarzania,

e. ich przeniesienia,

f. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Dane osobowe Użytkowników pozyskiwane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Użytkownika – w celu realizacji Umowy abonamentu lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (usługi Konta, usługi Zamówienia).

4. Podanie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, ale w określonych przypadkach – wskazanych każdorazowo w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego – brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych może skutkować uniemożliwieniem złożenia zamówienia.

5. Usługodawca zobowiązuje się do najwyższej dbałości o bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji, zgodnie z zasadami opisanymi dokładnie w Polityce Prywatności dostępnej w Sklepie Internetowym oraz Aplikacji.

6. Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego i Aplikacji, w zakresie związanym z realizacją usługi: a. operator obsługujący płatności w Sklepie Internetowym, wymieniony w § 6. b. biuro księgowości zajmujące się obsługą rachunków księgowych Administratora

7. We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może kontaktować się: a. pisemnie na adres: Netz Data Sp. z o.o., ul. Nad Stawem 7, 80-454 Gdańsk b. w formie elektronicznej na adres: s4@netzdata.pl.

8. Polityka prywatności danych znajduje się pod adresem: https://netzdata.pl/polityka-prywatnosci oraz https://spektrumonline.pl/polityka-prywatnosci

§ 10. Prawa autorskie

1. Użytkownikowi w ramach udzielonego uprawnienia do korzystania z Aplikacji nie przysługuje prawo do:
a. utrwalenia i zwielokrotnienia materiałów składających się na Aplikację, jej interfejs, kod i wszelkie elementy wpływające na jej kształt i funkcjonalności,
b. usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Aplikacji i jej twórcach podanych w jego elementach i materiałach towarzyszących,
c. wykonywania kopii programów i danych, będących elementami Aplikacji,
d. samodzielnego oddzielania od całości elementów Aplikacji jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu, niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona,
e. samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Aplikacji.

2. Korzystanie z Aplikacji nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych mu materiałów, które są utworami w rozumieniu ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z 4 lutego 1994 roku i podlegają ochronie wynikającej z tego tytułu. Klient może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przez Regulamin i ww. ustawę, na zasadach licencji (udzielenia prawa do korzystania z utworu – Aplikacji).

3. Każdy Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej za działania niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem, w tym zwłaszcza z przestrzeganiem przepisów ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z 4 lutego 1994 roku

§ 11. Postanowienia końcowe

1. W razie naruszenia przez Usługobiorcę lub działającego w jego imieniu i na jego rzecz Użytkownika postanowień Warunków, w tym warunków Licencji lub praw Własności intelektualnej Usługodawcy, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń skierowanym do Usługobiorcy, Usługodawca może rozwiązać umowę z Usługobiorcą, bez konieczności wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym.

2. Rozwiązanie Umowy staje się skuteczne z chwilą złożenia Usługobiorcy pisemnego oświadczenia w tym zakresie.

3. Usługobiorca może odstąpić od umowy z Usługodawcą za 30 dniowym pisemnym uprzedzeniem, płacąc odstępne w
wysokości 100 złotych (słownie: sto złotych) za każdy miesiąc świadczenia Usługi jaki pozostał do końca trwania Umowy.

4. W wypadku,gdy Usługobiorca zwleka z płatnością wynagrodzenia należnego Usługodawcy powyżej 7 dni, Usługodawca ma prawo włączyć komunikat w systemie o braku płatności.

5. W wypadku,gdy Usługobiorca zwleka z płatnością wynagrodzenia należnego Usługodawcy powyżej 14 dni, Usługodawca może:

a. Bez dodatkowego uprzedzenia zablokować dostęp do Spektrum do momentu zapłaty za zaległości;

b. I/lub wypowiedzieć Umowę.

§ 12. [ Odstąpienie od umowy Konsumenta]

1. Usługodawca uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie, o których Użytkownik będzie informowany drogą mailową. W przypadku niezgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec zmian w ciągu 14 dni, w odpowiedzi na otrzymaną informację od Usługodawcy, Regulamin obowiązuje go w nowej formie, z naniesionymi zmianami.

2. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące współpracy oraz Usługi abonamentowej mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.

3. Powszechnym Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

4. W przypadkach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w tym zwłaszcza ustawy Kodeks cywilny oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Klient może składać skargę poprzez unijny system internetowego rozstrzygania sporów dostępny pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL